Professional Development Options

Professional Development Options

NCCP Coaching Athletes with a Disability  ($15)   5 PD points  https://coach.ca/nccp-coaching-athletes-disability

NCCP Making Headway in Sport (free) 5 PD Points  https://coach.ca/nccp-making-head-way-sport

Keeping Girls in Sport https://jumpstart-kgis.respectgroupinc.com/?adlocation=Jumpstart_CoachGirlsInSports_en

NCCP Nutrition  ($20)  5 PD Points  https://coach.ca/nccp-sport-nutrition

NCCP Emergency Action Plan  (free)  1 PD Point  https://coach.ca/nccp-emergency-action-plan

NCCP Coach Initiation in Sport  ($15)  5 PD Points  https://coach.ca/nccp-coach-initiation-sport

Safe Sport Training (Free) 2 PD Points  https://coach.ca/safe-sport-training

Respect in Sport (Free for MB coaches) 3 PD Points https://sportmanitoba.respectgroupinc.com/start.jsp